• තනි කපන සහ ඔපදමන යන්ත්‍රය – වේග පාලන – ඩිජිටල් (වර්ණ රුප තිරය)

    කරකවන බොත්තම, රුප තිරය, දුරස්ථ පාලකය මගින් වේගය 0 සිට 3000 වට/වි දක්වා පාලනය කල හැක. ස්පර්ශ පද්ධතිය මත රඳා නොපවතින විකල්ප පාලකය නොමිලේ පැමිණේ. 50 rpm දී පවා ගල තදින් අල්ලා ගත හැක. වේගය අවමය 20 සිට උපරිමය 3000 rpm දක්වා 25 බැගින් වැඩි කළ හැකිය.

    අමතන්න 0777900480
  • තනි කපන සහ ඔපදමන යන්ත්‍රය - වේග පාලන - ඩිජිටල්

    මෙම යන්ත්‍රය මැණික් ගල් කැපීම හා ඔප දැමීම සඳහා භාවිතා කරන අතර අපනයන සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත. වේගය 0 සිට 3000 වට/වි දක්වා පාලනය කිරීමට හැකියාව ඇත. 50rpm දී පවා ගල තදින් අල්ලා ගත හැක. අවම වේගය 20rpm වන අතර 3000 දක්වා එකින් එක වැඩි කළ හැකිය.

    අමතන්න 0777900480