සබඳතා තොරතුරු

ලිපිනය : 222 ඊ,
. වක්වැල්ල පාර,
. ගාල්ල,
. ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : (+94) 777900480 (WhatsApp ඇත)

විද්‍යුත් තැපෑල : info@GemLapidary.com

.                    banduwickramaengineeringworks@gmail.com (Prefered)

වෙබ් අඩවිය: www.GemLapidary.com

ෆේස්බුක් : www.facebook.com/GemLapidary/

ස්ථානය : http://goo.gl/maps/SPNbtEPWXjE2

Close Bitnami banner
Bitnami