කරකවන බොත්තම, ස්පර්ශ වර්ණ රුප තිරය සහ දුරස්ථ පාලකය මගින් වේගය 0 සිට 3000 වට/විනාඩියට දක්වා වේගය පාලනය කිරීමට හැකියාව ඇත. ස්පර්ශ පද්ධතිය මත රඳා නොපවතින විකල්ප පාලකය නොමිලේ පැමිණේ. 50 rpm දී පවා ගල තදින් අල්ලා ගත හැක. අවම වේගය 20 rpm වන අතර වේගය 0 සිට 3000 rpm දක්වා වැඩි කළ හැකිය.

Close Bitnami banner
Bitnami