තනි කපන සහ ඔපදමන යන්ත්‍රය – වේග පාලන – ඩිජිටල් (වර්ණ රුප තිරය)

කරකවන බොත්තම, රුප තිරය, දුරස්ථ පාලකය මගින් වේගය 0 සිට 3000 වට/වි දක්වා පාලනය කල හැක. ස්පර්ශ පද්ධතිය මත රඳා නොපවතින විකල්ප පාලකය නොමිලේ පැමිණේ. 50 rpm දී පවා ගල තදින් අල්ලා ගත හැක. වේගය අවමය 20 සිට උපරිමය 3000 rpm දක්වා 25 බැගින් වැඩි කළ හැකිය.

අමතන්න0777900480

තනි කපන සහ ඔපදමන යන්ත්‍රය – වේග පාලන – ඩිජිටල් (වර්ණ රුප තිරය සමග)

කරකවන බොත්තම, ස්පර්ශ වර්ණ රුප තිරය සහ දුරස්ථ පාලකය මගින් වේගය 0 සිට 3000 වට/විනාඩියට දක්වා වේගය පාලනය කිරීමට හැකියාව ඇත. ස්පර්ශ පද්ධතිය මත රඳා නොපවතින විකල්ප පාලකය නොමිලේ පැමිණේ. 50 rpm දී පවා ගල තදින් අල්ලා ගත හැක. අවම වේගය 20 rpm වන අතර වේගය 0 සිට 3000 rpm දක්වා වැඩි කළ හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
LKRSri Lankan rupee
error: checked
Close Bitnami banner
Bitnami