තනි කපන සහ ඔපදමන යන්ත්‍රය - වේග පාලන - ඩිජිටල්

මෙම යන්ත්‍රය මැණික් ගල් කැපීම හා ඔප දැමීම සඳහා භාවිතා කරන අතර අපනයන සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත. වේගය 0 සිට 3000 වට/වි දක්වා පාලනය කිරීමට හැකියාව ඇත. 50rpm දී පවා ගල තදින් අල්ලා ගත හැක. අවම වේගය 20rpm වන අතර 3000 දක්වා එකින් එක වැඩි කළ හැකිය.

අමතන්න0777900480

තනි කපන සහ ඔපදමන යන්ත්‍රය – වේග පාලන – ඩිජිටල්

මෙම යන්ත්‍රය මැණික් ගල් කැපීම හා ඔප දැමීම සඳහා භාවිතා කරන අතර අපනයන ඇණවුම් සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත. වේගය විනාඩියට වට 0 සිට 3000 දක්වා වේගය පාලනය කිරීමට හැකියාව ඇත. විනාඩියට වට 50 දී පවා ගල තදින් අල්ලා ගත හැක. අවම වැඩ කිරීමේ වේගය විනාඩියට වට 20 වන අතර 3000 දක්වා වේගය විනාඩියට වට 1 කින් එක වැඩි කළ හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
LKRSri Lankan rupee
error: checked
Close Bitnami banner
Bitnami