මෙම යන්ත්‍රය මැණික් ගල් කැපීම හා ඔප දැමීම සඳහා භාවිතා කරන අතර අපනයන ඇණවුම් සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත. වේගය විනාඩියට වට 0 සිට 3000 දක්වා වේගය පාලනය කිරීමට හැකියාව ඇත. විනාඩියට වට 50 දී පවා ගල තදින් අල්ලා ගත හැක. අවම වැඩ කිරීමේ වේගය විනාඩියට වට 20 වන අතර 3000 දක්වා වේගය විනාඩියට වට 1 කින් එක වැඩි කළ හැකිය.

Close Bitnami banner
Bitnami