තනි කපන සහ ඔපදමන යන්ත්‍රය – වේග පාලන – ඩිජිටල් (වර්ණ රුප තිරය සමග)

කරකවන බොත්තම, ස්පර්ශ වර්ණ රුප තිරය සහ දුරස්ථ පාලකය මගින් වේගය 0 සිට 3000 වට/විනාඩියට දක්වා වේගය පාලනය කිරීමට හැකියාව ඇත. ස්පර්ශ පද්ධතිය මත රඳා නොපවතින විකල්ප පාලකය නොමිලේ පැමිණේ. 50 rpm දී පවා ගල තදින් අල්ලා ගත හැක. අවම වේගය 20 rpm වන අතර වේගය 0 සිට 3000 rpm දක්වා වැඩි කළ හැකිය.

තනි කපන සහ ඔපදමන යන්ත්‍රය – වේග පාලන – ඩිජිටල්

මෙම යන්ත්‍රය මැණික් ගල් කැපීම හා ඔප දැමීම සඳහා භාවිතා කරන අතර අපනයන ඇණවුම් සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත. වේගය විනාඩියට වට 0 සිට 3000 දක්වා වේගය පාලනය කිරීමට හැකියාව ඇත. විනාඩියට වට 50 දී පවා ගල තදින් අල්ලා ගත හැක. අවම වැඩ කිරීමේ වේගය විනාඩියට වට 20 වන අතර 3000 දක්වා වේගය විනාඩියට වට 1 කින් එක වැඩි කළ හැකිය.

Select your currency
LKRSri Lankan rupee
error: checked
Close Bitnami banner
Bitnami